1. Փոխադրեք հատվածը:

Խնդրեցէ՛ք՝ եւ տացի ձեզհայցեցէ´ք՝

եւ գտջիքբախեցէ´ք՛ եւ բացցի ձեզ։       

Զի ամենայն որ խնդրէ՛ առնուեւ

որ հայցէգտանէեւ որ բախէբացցի նմա։   

                                                                                                                         (Ղուկաս  ԺԱ,  9-10)

տացի               — տրվի, կտրվի, պիտի տրվի, տրվելու է

հայցել              — խնդրել, աղաչել, աղերսել, պահանջել, կամենալ, փնտրել, որոնել

զի                     — որովհետև, քանի որ, թե

բացցի              — բացվի, կբացվի, պիտի բացվի, բացվելու է

գտջիք               — գտնեք, կգտնեք, պիտի գտնեք, գտնելու եք

առնու               — առնում է, վերցնում է

Մտէք ընդ նեղ դուռն. քանզի ընդարձակ է դուռնն եւ համարձակ ճանապարհն` որ տանի ի կորուստ, եւ բազումք են, որ մտանեն ընդ նա: Քանզի անձուկ է դուռնն եւ նեղ ճանապարհն`  որ տանի ի կեանս, եւ սակաւք են, որ գտանեն զնա:

                                                                                                                                  (Մատթէոս   Է,  13-14)

ընդ դուռն                   — դռնով

ընդ նա                       —  նրանով

համարձակ               — այստեղ` ընդարձակ, լայն

տանի                         — տանում է

ի կորուստ                 — դեպի կորուստ

բազումք                     — շատերը

անձուկ                       — նեղ

ի կեանս                      — դեպի կյանք

սակաւք                       — քչերը

դուռնն                         — այն դուռը

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԻԳ)     Ի սկզբանէ արար Աստուած զերկին ու զերկիր: Եւ երկիր էր աներեւոյթ եւ անպատրաստ. Եւ խաւար ի վերայ անդնդոց. եւ Հոգի Աստուծոյ շրջէր ի վերայ Ջրոց: Եւ ասաց Աստուած` Եղիցի լոյս.  եւ եղեւ լոյս: Եւ ետես Աստուած զլոյսն զի բարի է:  

                                                                                                                                       (Ծննդոց    Ա,   1-4)  

ի սկզբանէ                         — սկզբում

արար                                 — արարեց, ստեղծեց

զերկին                              — երկինքը

աներեւոյթ                         — անտեսանելի, աչքին չերևացող

ի վերայ անդնդոց             — անդունդների վրա

շրջէր                                  — շրջում էր

եղիցի                                 — լինի, թող լինի, կլինի, պիտի լինի, լինելու է

եղեւ                                    — եղավ

ետես                                  — տեսավ

2․ՔննարկելՆար-Դոսի «Ես և նա» ստեղծագործությունը։

  • Առանձնացրո՛ւ քեզ անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ թարգմանիր։
  • Ներկայացրու սյուժեն։
  • Նշիր այն հատվածները ,որոնք շատ ես հավանել և քո կարծիքով տպավորիչ են։
  • Ինչպես կփոխեիր իրադարձությունները

 

Լրացուցիչ Կրթություն

 

Գրավոր ներկայացրու՛ ,թե ինչպես ես պատրաստվում անցկացնել աշնանային արձակուրդդ։