Ձեւաբանություն  — դասագիրք, Հայոց լեզու 7

Ձեւաբանություն  — տեսադասեր

 1. Ինչ է գոյականը։
 2. Անձանիշ և իրանիշ գոյականներ։
 3. Հատուկ եւ հասարակ գոյականներ։
 4. Գոյականի թիվը։
 5. Գոյականի հոլովները. ուղղական, սեռական, տրական, հայցական:
 6. Բացառական, գործիական, ներգոյական հոլովներ:
 7. Գոյականի հոլովումը։
 8. Հոլովում և հոլովումներ, ընդհանուր, առում։

 

 1. Ինչ է ածականը։
 2. Ածականի տեսակները։

 

 1. Ինչ է թվականը:
 2. Թվականի տեսակները։

 

 1. Անձնական դերանուն։
 2. Ցուցական դերանուն։
 3. Փոխադարձ դերանուն։
 4. Հարցական-հարաբերական դերանուն։
 5. Որոշյալ դերանուն։
 6. Անորոշ դերանուն։
 7. Ժխտական դերանուն։
 8. Ամփոփում։

 

 1. Բայ — Ինչ է բայը  — Առակում ընդգծել բոլոր բայերը:
 2. Անորոշ դերբայ  ( տեսանյութով ) — Առակից  դուրս բեր անորոշ դերբայները, նշելով հոլովը:
 3. Ենթակայական դերբայ  — Տեքստից դուրս բերել ենթակայական դերբայները
 4. Հարակատար դերբայ  — Երկրորդ տեքստից դուրս բերել հարակատար դերբայները:
 5. Համակատար դերբայ —
 6. Գրել հինգ բայ, կազմել դրանց դերբայները:
 7. ՏԵՔՍՏ  — տրված նախադասությունները վերլուծել ձեւաբանորեն (գոյական, ածական, թվական, դերանուն, դերբայ):
 8. Լուծել Դերբայ թեմայի թեստը:
 9. Անկատար դերբայ , վաղակատար դերբայ , ապակատար դերբայ : — Գրել հինգ բայի անկատար, վաղակատար եւ ապակատար դերբայները:
 10. Օժանդակ բայ : — « Կրակը » մանրապատումից դուրս բեր օժանդակ բայերը, նշելով դեմք, թիվ, ժամանակ, կերպ:
 11. Սահմանական եղանակ. բաղադրյալ ձեւեր  — անկատար, վաղակատար, ապակատար: — Առակից  դուրս բեր սահմանական եղանակի բաղադրյալ ձեւերը եւ նշիր նրանց հատկանիշները:
 12. Անցյալ կատարյալ  — Առակից  դուրս բեր անցյալ կատարյալ ժամանակով բայերը:
 13. Ըղձական, ենթադրական, հարկադրական եղանակներ :
 14. Մակբայ

Թեստեր ձեւաբանություն թեմայով :